Ferdi Kaza Sigortası

Ani ve beklenmedik kaza ve hastalıklar sonucunda meydana gelecek sıkıntıların üstesinden gelmek yeterince zor bir durumdur. Ancak aynı anda meydana gelebilecek maddi kayıpların üstesinden gelmek daha da zor olabilir.

Ferdi kaza sigortası, kaza sonucu uğranabilecek maddi kayıpları teminat altına alarak, hayatın bu zorlu anlarında hiç değilse işin maddi boyutunu unutmanıza yardımcı olur.

Teminat Kapsamı

Ferdi kaza poliçeleri, kişinin poliçe kapsamında tanımlanan bir kaza nedeniyle, ölümü, geçici veya  sürekli olarak iş görme yeteneğini kaybetmesi durumunda, toplu bir para veya azami olarak belirlenmiş bir süre boyunca, aylık veya üç aylık gelir şeklinde tazmin edilmesini sağlayan poliçelerdir. Poliçe, genellikle yıllık olarak düzenlenir ve dönem sonunda, sigortalı, prim ödemeye devam etmeye hazır olsa dahi, sigortacının poliçeyi yenilememe hakkı söz konusudur. Sigortalının mesleği, önemli bir risk değerlendirme faktörü olmasına karşın, herhangi bir işte çalışmayan kişiler için de teminat verilebilmektedir. Kişi kendi adına veya sigorta edilebilir menfaatin bulunduğu hâllerde, bir başkası adına da poliçe yaptırabilmektedir. Bu poliçeler, kazaya bağlı  olarak sigortalının yapmak durumunda olduğu tedavi harcamalarını da temin etmektedir.

Ferdi Kaza Sigortası Prim Ödemeleri

Ferdi kaza sigortası primleri poliçe üzerinde yazılı vadede ödenir ya da kredi kartından tahsil edilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazılı olarak kendisine bildirilmiş olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer. Prim ödeme borcunda temerrüde düşülmesi hâlinde Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır ve Borçlar Kanunu’nun 107’nci maddesinin 3’üncü bendi uyarınca herhangi bir mehile gerek kalmaksızın sözleşme derhal feshedilmiş olur.

Ferdi Kaza Sigortası Vergi Avantajı

1. Gider Vergisi Yönünden:

Bu sigortanın teminat primleri Gider Vergisi’ne tabi değildir.

2. Gelir Vergisi Yönünden:

  • Ücretliler Açısından:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 63/3 maddesi gereği; ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için hizmet erbabı tarafından ödenen primler,

  • Sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması,
  • Sigorta priminin ödenmiş olduğunun belgelendirilmiş olması,

şartıyla gelir vergisi matrahından indirilebilmektedir.

Ödenen primlerin, gelir vergisi matrahından indirilebilmesi için ödendiği ayda elde edilen ücretin %5’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması gerekir.

  • Beyana Tabi Vergi Mükellefleri Açısından:

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 89/1 maddesi gereği; mükelleflerin yıllık beyanname ile bildirecekleri gelirlerden şahsına, eşine ve bakmakla yükümlü olduğu çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta poliçeleri için ödenen primler,

  • Sigortanın Türkiye’de kâin ve merkezi Türkiye’de bulunan bir sigorta şirketi nezdinde akdedilmiş olması,
  • İndirilecek sigorta prim tutarının gelirin elde edildiği yılda ödenmiş olması,

şartıyla gelir vergisi matrahından indirilebilmektedir.

Ödenen primlerin, gelir vergisi matrahından indirilebilmesi için beyan edilen gelirin % 5’ini ve yıllık olarak asgari ücretin yıllık tutarını aşmaması gerekir.

Dikkat Edilecek Hususlar

  • İnsan hayatının değerini veya  organlarını yitirmesi sonucu, maddi kayıplarını belirlemek mümkün olmasa da, teminat limiti belirlemek gerekir. Sigorta teminat limitinin belirlenmesinde meslek, yaş gibi bazı özellikleri dikkate alınır. Bu limit sigortalının talebine istinaden belirlenir.
  • Poliçe üzerinde yazılı teminat limiti çerçevesinde bütün dünyada geçerlidir.
  • Poliçeler genellikle yıllık olmakla birlikte bir yıldan kısa süreli de olabilmektedir.