İşyeri Sigortası

İşyeri sigortası genel olarak iş yerlerindeki demirbaş, dekorasyon ve elektronik cihazların uğrayacağı tüm hasar ve kayıpları tek bir poliçeyle paket şeklinde teminat altına almaktadır. Ayrıca olası bir iş durması nedeniyle yaşanabilecek finansal kayıplara da aynı poliçeyle teminat verilebilmektedir.

İşyeri Sigortası Teminatları

1. Ana Teminatlar:

 • Yangın, Yıldırım, İnfilak: Yangın, yıldırım, infilak ve bunlar nedeniyle yapılan söndürme, yıkma ve kurtarma işlemleri sırasında oluşabilecek hasarlar.
 • Yangın Mali Sorumluluk:
  1. Kiracının Mal Sahibine Karşı Sorumluluğu
  2. Mal Sahibinin Kiracıya Karşı Sorumluluğu
  3. Mal Sahibi ya da Kiracının Komşuluk Sorumluluğu
 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri, Kötü Niyetli Hareketler ve Terör
 • Terör Sorumluluk
 • Kara Taşıtları Çarpması: Motorlu ve motorsuz kara taşıt araçlarının sigortalı değerlere çarpması sonucu oluşan zararlar.
 • Hava Taşıtları Çarpması: Uçakların ve diğer hava taşıtlarının çarpması veya düşmesi ile bunlardan parça veya bir cisim düşmesi sonucu sigortalı değerlerde oluşacak zararlar.
 • Deniz Taşıtları Çarpması: Motorlu ve motorsuz deniz taşıtlarının sigortalı değerlere çarpması sonucu oluşacak zararlar.
 • Sel ve Su Baskını (Seylap)
 • Dahili Su: İşyeri içindeki kalorifer, su veya kanalizasyon tesisatından sızmalar, geri tepmeler sonucu oluşacak zararlar.
 • Duman: Bacaya bağlanmış cihazların olağandışı veya hatalı çalışması sonucu çıkan dumanın sebep olacağı maddi kayıplar.
 • Hırsızlık: İşyeri, ticarethane, ambar, depo veya imalathanelerdeki mallarda, eşyalarda ve demirbaşlarda hırsızlık veya hırsızlığa teşebbüs sonucu meydan gelen maddi kayıp ve zararlar.
 • Kira Kaybı: Malik veya kiracının deprem hariç olmak üzere diğer tüm teminatlar kapsamına giren hasarlar nedeniyle uğrayacakları kira kayıpları.
 • İş Durması
 • Fırtına: Fırtınanın ve bu esnada sürüklenen nesnelerin çarpması sonucu sigortalı değerlerde oluşacak zararlar.
 • Yer Kayması: Binanın inşa edilmiş olduğu arsa ve etrafında oluşan toprak çökmesi ve yer kaymasının neden olduğu zararlar.
 • Kar Ağırlığı: Çatı üzerinde biriken karın ağırlığı nedeniyle sigorta konusu bina, bina içindeki eşyaların ıslanması ve çatıda oluşan hasardan dolayı meydana gelecek zararlar.
 • Yakıt Sızması: Sabit ısıtma sistemine dahil olan cihaz ve tesisatta herhangi bir nedenle meydana gelen yakıt akma ve sızmalarının sigortalı kıymetlerde doğrudan neden olacağı maddi zararlar (yakıtın kendisi ile yakıt tanklarında ve tesisatlarında meydana gelenler hariç).
 • Alternatif İşyeri Masrafları
 • Enkaz Kaldırma Masrafları

2. Ek Teminatlar:

 • Deprem ve Yanardağ Püskürmesi: Deprem ve yanardağ püskürmesinin neden olacağı tüm zararlar (Hazine ve Dış Ticaret Müsteşarlığınca onaylanan Deprem ve Yanardağ Püskürmesi Tarifesi gereği poliçe üzerinde yazılı oranlarda muafiyet/koasürans uygulanır.).
 • Cam ve Ayna Kırılması: Poliçede gösterilen cam ve aynaların kırılma neticesinde uğrayacakları zararlar.
 • İşveren Mali Sorumluluk
 • Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk: Her türlü işletme ve eğitim faaliyetleri, spor aktiviteleri ve geziler, öğrenci servis taşımaları, yangın ve infilak, kurum tarafından sağlanan yiyecek ve içeceklerden kaynaklanan gıda zehirlenmeleri sonucu öğrencilerin ve/veya diğer üçüncü şahısların uğrayacağı bedeni ve maddi zararlar.
 • Emniyeti Suiistimal: Sigortalının emrinde ve hizmetinde çalıştırdığı personelin sigortalıya ait nakit para, kıymetli evrak, menkul kıymetler veya para ile ölçülebilen mallarını çalmak, zimmetine geçirmek, hile, dolandırıcılık veya sahtekârlık yolu ile bunlara sahip olmak sureti ile iş yerine verebilecekleri zararlar.
 • Taşınan Para: Taşınan para teminatı, işyerleri ile bankalara veya diğer işyerleri arasında taşınan para ve kıymetleri;
 • Üçüncü kişiler tarafından silahla tehdit veya zor kullanmak suretiyle meydana gelecek gasp ve hırsızlık hâllerine,
 • Herhangi bir araç ile nakil esnasında aracın kazaya uğraması veya yanması sonucunda meydana gelebilecek zararlara,
 • Grev, lokavt, kargaşalık, halk hareketlerinden ve bunların gerektirdiği asker ve inzibati hareketlerden, deprem, sel ve su baskını gibi doğal afetlerle, yangın, infilak gibi olaylar sonucu meydana gelebilecek hırsızlık ve yağmalamalara karşı teminat altına alır.

Ayrıca taşınan para, işyerinde çalışan işçi ve personele ödenecek maaş ve ücretleri teşkil ediyorsa sigorta teminatı paraların işyerindeki kasada muhafaza edilmesi kaydı ile taşımanın yapıldığı günden sonraki gün saat 19.00'a kadar teminat kapsamındadır.

Bu teminatın verilebilmesi için;

 • Taşımanın yapıldığı bölge,
 • Taşımanın ne şekilde yapıldığı,
 • Taşımanın ne sıklıkta yapıldığı,
 • Taşıyan kişi sayısı,
 • Bir seferde taşınan azami nakit ve kıymetli evrak miktarı,
 • Yıllık taşınan toplam kıymet gibi bilgilerin bilinmesi gerekmektedir.

Parayı taşıyan görevlilerin, suiistimalleri sonucu oluşabilecek kayıplar emniyeti suiistimal teminatına girmektedir.

 • Kasa Hırsızlık ve Yangın
 • Enflasyondan Koruma
 • Makine Kırılması: Makinelerde imalat veya çalışan hatası gibi nedenlerle oluşabilecek her türlü ani ve beklenmedik kırılma hasarları.
 • Elektronik Cihaz: Elektronik cihazların; elektrik, kısa devre hasarları, düşme, kırılma, yangın, yıldırım, infilak, hırsızlık ve kullanıcı hataları sonucu oluşabilecek zararlar.
 • Seyyar ve Taşınabilir Elektronik Cihazlar Ek Teminatı
 • Yangına Bağlı Kâr Kaybı
 • Tehlikeli Maddeler Zorunlu Sorumluluk: İşletmede; yanıcı, parlayıcı, patlayıcı maddelerin depolanması ve/veya satılması sırasında bu maddelerin sebep olduğu yangın ve infilak sonucu üçüncü şahıslara verilebilecek bedeni ve maddi zararlar.
 • Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk: Yangın veya infilak neticesinde çevrede meydana gelebilecek ani kirlenme sebebiyle oluşacak zararlar ve temizleme masrafları.
 • Hatalı Ürün Verilmesinden Kaynaklanan Sorumluluk: Araçlara verilen akaryakıtın, bozuk olması veya hatalı ürün verilmesi sonucunda araç motorlarına verilebilecek zararlar.
 • Mesleki Sorumluluk: Mesleki faaliyetlerin kusurlu ve ayıplı olması dolayısıyla üçüncü şahıslara verilebilecek bedeni zararlar.
 • Hukuksal Koruma: Sigortalı işyeriyle ilgili oluşabilecek hukuksal uyuşmazlıkların giderilmesinde gereken gider ve edimler.
 • Ferdi Kaza: İşyeri çalışanlarının kaza sonucu ölmesi veya sakat kalması durumlarında talep edilebilecek tazminatlar.

İşyeri Sigortası Yardım Hizmetleri

 • Tesisat Onarım İşleri
 • Elektrik İşleri
 • Çilingir İşleri
 • Cam İşleri
 • Güvenlik İşleri
 • Tıbbi Danışma
 • İşyerinin Korunması ve Gözetimi
 • İşyerinde Meydana Gelen Bir Hasar Sebebiyle Ortaya Çıkan Seyahat Masraflarının Karşılanması

İşyeri Yangın Sigortası

İşyeri yangın sigortası, işyeri ve içerisinde bulunan şahsi eşya, emtia, demirbaş, makine ve tesisatların kendiliğinden meydana gelen yangın, yıldırım, infilâk ile bunlardan kaynaklanan buhar, hararet, duman gibi tehlikelerin neden olabileceği maddi hasarlara karşı teminat verir.

Standart olarak verilen teminatların yanı sıra seçilecek ek teminatlar ile poliçe kapsamı gereksinimlerinize uygun olarak genişletebilmektedir.

Binaların dışındaki bahçıvan evi, garaj, su deposu, kömürlük gibi eklentiler ile binaların içlerinde veya üzerlerinde bulunan her çeşit sabit tesisat, asansör, yürüyen merdivenler, yıldırımlık ve televizyon anteni gibi binayı tamamlayan unsurlar sigorta bedeli kapsamı içindedir.

Ayrıca poliçede belirtilmek kaydıyla, temeller, bahçe ve çevre duvarları, istinat duvarları, rıhtımlar, teraslar, iskeleler, çeşmeler, bina dışındaki heykeller, sarnıç ve havuzlar gibi unsurlar teminat altına alınabilmektedir. Bina dahilinde bulunan eşya, makine-tesisat, demirbaş-dekorasyon ve emtia için ayrı ayrı sigorta bedeli belirlenerek teminat altına alınmaları esastır.

Bu sigorta ile çalışanlara ait eşyalar da teminat kapsamına alınabilir.

Tam kâgir, yığma kâgir, adi kâgir ve ahşap yapılara teminat verilebilmekte ve poliçeler, talep üzerine enflasyona veya dövize endeksli olarak ya da abonman (emtia) poliçeler şeklinde düzenlenebilmektedir.

Otel Sigortası

Otel sigortası, dış ve iç duvarları ile taban ve tavanları beton, taş, tuğla gibi yanmaz malzeme ile yapılmış tam kâgir olarak tanımlanan otel binasını ve/veya eşyalarının uğrayacağı doğrudan ve dolaylı maddi zararları, teminatlar dahilinde sigorta eder. 

Daha detaylı olarak sigorta kapsamına, bina içindeki ve üzerindeki ve otel sahası içinde bulunan sigortalıya ait her çeşit sabit tesisat ve binayı tamamlayan şeyler (çatı malzemeleri, bacalar, su olukları vb. gibi) ile yapı tarzı tam kâgir olmak kaydı ile eklentiler, bahçe ve çevre duvarları, sabit yüzme ve süs havuzları ve sarnıçlar ile tanımı yapılan otel binası içinde, sigortalıya ait olan ve sigortalının iştigal konusuna giren makine, demirbaş, emtia, malzeme, dekorasyon (sigortalı, bina sahibi değilse ve kendisi tarafından yaptırılmış boya, badana, duvar kâğıdı, sabit dekorasyon ve tesisat mevcut ise bedelleri ve mahiyeti poliçede belirtilerek teminata dahil edilebilir) ve çalışanlara ait eşyalar gibi varlıkların girdiği söylenebilir.

Deprem ve yanardağ püskürmesi, sel ve su baskını, deniz taşıtları çarpması, yangına bağlı kâr kaybı, fırtına ile meydana gelen uydu anteni, güneş kolektörü ve reklam panosu hasarları, enkaz kaldırma masrafları, cam kırılması, hırsızlık, işveren mali sorumluluk, asansör kazalarında üçüncü kişilere karşı sorumluluk gibi teminatlar ek prim ödenmek suretiyle teminat altına alınabilir.

Otel mali sorumluluk teminatı ile konuklarınızın can ve mallarına gelebilecek zararlar sonucu işletmenin ödemek zorunda kalacağı tazminatları da (örneğin otel sınırları içerisinde otel müşterisi veya eşyalarının zarar görmesi) teminat altına almak mümkündür.

Akaryakıt İstasyonu Sigortası

Akaryakıt istasyonu sigortası, dış ve iç duvarları ile taban ve tavanları beton, taş, tuğla gibi yanmaz malzeme ile yapılmış tam kâgir olarak tanımlanan akaryakıt istasyonu binası içindeki ve üzerindeki her çeşit sabit tesisat ve binayı tamamlayan şeyler ile kanopi, bahçe ve çevre duvarları, oto yıkama bölümü, çatı sistemi vb. diğer sundurmalar (betonarme veya çelik konstrüksiyon olması şartı ile (kanopi hariç)), pompaların altındaki beton kaideler, beton sahalar, yeraltındaki ve yerüstündeki LPG ve yakıt tanklarını hasarlara karşı teminat altına almaktadır. İstinat duvarları, rıhtımlar, teraslar, iskeleler, çeşmeler, bina dışındaki heykeller, sarnıç ve havuzlar teminat dışında tutulmaktadır.

Sigorta kapsamına bina içinde bulunan ve sigortalıya ait olup sigortalının iştigal konusuna giren makinalar (akaryakıt pompaları, hava-su saatleri, kompresör, jeneratör, yıkama, temizleme, yağ değiştirme makinaları, ısıtma ve soğutma sistemleri, trafolar vb.), demirbaşlar (bilgisayar, faks, telefon, raflar, mobilyalar, soğutucu dolaplar vb.), emtia (akaryakıt emtiası (tanklarda bulunan akaryakıt)) gibi varlıklar da girmektedir.

Akaryakıt İstasyonu Sigortası Teminatları

 • Yeraltı Tankı Akaryakıt Sızıntısı
 • Fırtına
 • Boya, Badana ve Sabit Dekorasyon (Kiracılar için)
 • Binaya Sabit Kıymetlerin Hırsızlığı
 • Pleksiglas Tabelalar
 • Cam Üzerindeki Yazı ve Resimler
 • Tezgâh, Raf, Seperatör Camları
 • Kasa Muhteviyatı Yangın, Yıldırım, İnfilak
 • Kasa Muhteviyatı Hırsızlık
 • Pompacı Taşınan Para
 • Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk
     Üçüncü Şahıslara Karşı Mali Sorumluluk Ek Teminatları:
  • Liften Düşme
  • Oto Yıkama
 • İşveren Mali Sorumluluk
     İşveren Mali Sorumluluk Ek Teminatları:
  • Toplu Taşımalar
  • Görevle Gönderme (Yurtiçi)
  • Taşeron
  • Arızi İnşaat İşlerinden Kaynaklanabilecek Sorumluluklar
  • Manevi Tazminatlar
 • Çevre Kirliliği Mali Sorumluluk
 • Araca Yanlış Akaryakıt Dolumu
 • Tanka Yanlış Akaryakıt Dolumu

Poliçede akaryakıt emtia ve muhteviyat deprem teminatları seçilirse, deprem ve yanardağ püskürmesi, yer kayması, toprak çökmesi, korozyon veya çürüme neticesinde yer altı tanklarında olabilecek zarar sonucu yakıt tankından sızan akaryakıtın kaybı, poliçede belirtilen limit ile teminata dahil edilebilmektedir.

Eczane Sigortası

Eczane sigortası, eczanenizi aşağıdaki risklere karşı poliçede kapsamlı olarak açıklanan teminat şartları ve limitler dahilinde ilgili genel şartlara tabii olarak sigorta eder. Eczane sigortası ile;

 • Kilit altında bulunan kırmızı reçete ve yeşil reçete kapsamındaki ilaçlar,
 • Yanınızda çalışan personelin yapacağı emniyeti suiistimal,
 • Sağlık Bakanlığı tarafından uygulanan ani fiyat artışları (sürşarj),
 • Nöbetçi olduğunuz günlerde stoğunuzdaki ani artışlar,
 • Duvara monte raf/vitrinlerin devrilmesi sonucu ilaç emtianızda meydana gelecek zararlar,
 • Eczane buzdolabında bulunan ilaçlarınızın ve kimyasallarınızın bozulması,
 • Kasada tutulan reçete ve eki kupürleri,
 • Makineler ve demirbaşları işyerinizin dışındayken de belli limitlerle teminat altına alınabilir.

Bunların haricinde deprem ve yanardağ püskürmesi, sel ve su baskını, deniz taşıtları çarpması, fırtınayla meydana gelen uydu anteni, güneş kolektörü ve reklam panosu hasarları, cam kırılması, dolu, genişletme teminatları, taşınan para, emniyeti suiistimal (ihtiyari), mesleki sorumluluk, üçüncü şahıslara karşı mali sorumluluk, işveren mali sorumluluk, asansör kazalarında üçüncü kişilere karşı sorumluluk, ferdi kaza, makine kırılması ve elektronik cihaz teminatları da ek prim ödemek suretiyle alınabilmektedir.