Konut Sigortası

Konut sigortası evinizi ve ailenizi koruma altına alan en önemli sigortadır. Konut sigortaları evinizi; yıkılmalardan, hırsızlıktan, terörden ve kazalardan korumayı amaçlayan bir sigorta türüdür. Yeni gelen günün ne getireceği bilinemeyeceğinden konut sigortası yaşanabilecek risklere karşı sizi teminat altına alır. Evinizin bir teminat altında olduğunu bilmek evden uzaklaştığınız her an sizi güvende hissettirir. Konut sigortaları, yıllık olarak yapılır. Her sene yenilenebilir. Uzun süre aynı sigorta şirketinden konut sigortası yapıyorsanız ödemelerde indirimler söz konusu olabilir.

Evinizde yukarıda bahsi geçen herhangi bir hasarın gerçekleşmesi durumunda çoğunlukla eşyalar da zarar görecektir. Bu yüzden sigorta yaptırılırken konutların içindeki eşyaların da sigorta kapsamına alınması gerekir. Az bir maliyete daha katlanılarak eşyalar da güvence altına alınabilir.

Konut sigortası yaptırmak için illaki ev sahibi olmanız da gerekmez. Kiracı olunması durumunda sadece eşya teminatı alınarak eşyalar güvence altına alınabilir. Bina teminatı olmadan sadece eşya sigortası yaptırıldığında, her sigorta şirketi farklı teminatlar sağlıyor olsa da, genel olarak yangın, deprem, duman, su baskını, taşıtların verdikleri hasarlar gibi durumlarda evin içindeki eşyalarda oluşan zararlar teminat altına alınmış olur.

Neden Konut Sigortası?

Eviniz, ailenizle birlikte huzur içinde yaşadığınız yerdir. Kimine göre ev; huzur, kimine göre sığınak, kimine göre ise güvenli bir kale anlamı taşır. Size özel ve değerli bu mekânı her türlü riske karşı güvence altına almak için konut sigortanızı mutlaka yaptırmanız gerekir.

Konut sigortası satın alırken değişen iklim koşulları, güçlü fırtınalar, aşırı yağışlar, depremler, dikkatsizlik sonucu çıkan yangınlar ve son zamanlarda artan hırsızlıklara karşı tam güvence için doğru teminatların seçilmesine özen gösterilmelidir.

Çeşitli risklerin konutunuza vereceği hasarlar, ortalama bir konut poliçesi priminden çok daha yüksektir. Konutunuzu sigortalatarak konut özelliklerinize göre değişen primlerle tüm evinizi ve hatta eşyalarınızı da güvence altına alabilirsiniz.

Hasarlarda Sigortalının Yükümlülükleri

 • Rizikonun gerçekleştiğini öğrendiği tarihten itibaren en geç 5 iş günü içinde sigortacıya bildirimde bulunmak, 
 • Sigortalı değilmiş gibi gerekli kurtarma ve koruma önlemlerini almak ve bu amaçla sigortacı tarafından verilen talimata elinden geldiği kadar uymak, 
 • Sigortacı veya yetkili kıldığı kimselerin, makul amaçlarla ve uygun şekillerde hasara uğrayan bina ve yerlere girmesine, bunları teslim almasına, el koymasına, muhafaza altına almasına ve zararı azaltmaya yönelik girişimlerde bulunmasına izin vermek, 
 • Zorunlu hâller dışında hasar konusu yer veya değerlerde bir değişiklik yapmamak. Sigortacının isteği üzerine, rizikonun gerçekleşmesi nedenlerini ayrıntılı şekilde belirlemeye, zarar miktarıyla delilleri saptamaya, rücu hakkının kullanılmasında yararlı olabilecek ve sigorta ettiren için sağlanması mümkün gerekli bilgi ve belgeleri gecikmeksizin sigortacıya vermek, 
 • Zararın tahmini miktarını belirtir yazılı bir bildirimi, makul bir süre içinde sigortacıya vermek, 
 • Tazminat yükümlülüğü ve miktarı ile rücu haklarının saptanması için sigortacının veya yetkili kıldığı temsilcilerin, sigortalı yer veya değerler ve bunlarla ilgili belgeler üzerinde yapacakları araştırma ve incelemelere izin vermek, 
 • Sigortalı yer veya değerler üzerine de başkaca sigorta sözleşmeleri varsa bunları sigortacıya bildirmek.

Konut Sigortası Teminatları

Konut sigortası konut ve içindeki eşyalar için gerekli bir güvencedir. Bu güvenceden en iyi şekilde yararlanmak için ihtiyaçlara en uygun teminatlar poliçede seçilmelidir.

1. Ana Teminatlar:

Konut sigortası teminatları sigorta şirketlerine göre farklılık göstermekle birlikte hepsinde ortak olan ana teminat yangın teminatıdır.

Yangın Teminatı: Yangın, yıldırımın ve infilakın neden olduğu zararları güvence altına alır.

2. Ek Teminatlar:

Konut sigortasının teminatları ek teminatlarla genişletilerek daha fazla risk güvence altına alınabilir.

 • Grev, Lokavt, Kargaşalık, Halk Hareketleri ve Kötü Niyetli Hareketler: Bu tür hareketlerin neden olacağı zararları güvence altına alır. Her bir hasarda, hasar bedelinin %5'i oranında muafiyet uygulanır.
 • Sel veya Su Baskını: Sigortalanan konutun civarındaki nehir, çay, dere ve kanalların taşması ile olağanüstü yağışlar nedeniyle meydana gelen sel sonucu dışarıdan basan suların vereceği zararları güvence altına alır.
 • Cam Kırılması: Bu teminat sabit ve dik durumda takılı olan cam ile aynaların kırılması sonucunda meydana gelebilecek zararları güvence altına alır.
 • Ferdi Kaza: Sigortalının riziko adresinde poliçe kapsamı çerçevesinde gerçekleşecek bir kaza sonucunda vefat etmesi hâlinde lehtarına, sürekli olarak sakat kalması hâlinde kendisine poliçede belirtilen limitler ve genel şartlar dahilinde tazminat ödenir.
 • Hırsızlık: Hırsızlık sonucu çalınan eşyaları ve hırsızın bina veya eşyalara vereceği zararları güvence altına alır.
 • Yardım Hizmetleri: Su tesisatı, elektrik, çilingir, cam ve benzeri tamir işleri ile acil servis ve irtibat hizmetleri verilmesini sağlar.
 • Enflasyondan Korunma: Bu teminat enflasyon ortamında bina ve eşyaların güncel değerini korumasını sağlar. Sigorta bedeline sigorta süresi boyunca seçilecek enflasyondan korunma oranı kadar artış uygulanır. Ancak hasar tarihinde seçilen oran Devlet İstatistik Enstitüsü'nün açıklamış olduğu oranın üzerinde ise DİE'nin oranı baz alınır.
 • Deprem ve Yanardağ Püskürmesi: Deprem ve yanardağ püskürmesinin sigortalı değerler üzerinde doğrudan neden olacağı bütün zararları güvence altına alır. Deprem hasarlarında öncelikle zorunlu deprem sigortası (DASK) limiti dahilinde ödeme yapar. DASK poliçesi DASK tarafından belirlenen bir üst limite kadar güvence sağlar. Bu bedeli aşan kısım için konut sigortası kapsamında yer alan deprem ve yanardağ püskürmesi teminatının isteğe bağlı olarak alınması gerekir.
 • Aile Reisi Sorumluluğu: Aynı evde ikamet eden sigortalı ve ailesinin, sigortalı mesken içinde üçüncü şahıslara bir kaza sonucu verebilecekleri bedeni ve maddi zararları poliçede yazılı limitlerle karşılar.
 • Dahili Su: Su tesisatının patlaması, taşması, sızması, tıkanması, kırılması ve donması sonucu evde oluşan zararlar ile muslukların açık unutulması gibi durumlarda meydana gelebilecek hasarları güvence altına alır.
 • Yer Kayması: Sigortalı binanın inşa edilmiş olduğu arsa veya civarında oluşan yer kayması veya toprak çökmesi sonucu sigortalı değerlerde oluşacak hasarları güvence altına alır.
 • Araç Çarpması: Kara ve hava taşıtlarının sigortalı konuta çarpması sonucu oluşacak hasarları güvence altına alır.
 • Fırtına: Fırtına veya fırtına sırasında rüzgârın sürüklediği veya attığı şeylerin çarpması sonucu oluşacak hasarları güvence altına alır. (Bu teminat kapsamında oluşan hasarın fırtına hasarı sayılabilmesi için rüzgârın hızının 10 metre yükseklikte saniyede 17,1 metre yani "7 bofor"dan daha şiddetli esmesi gerekmektedir.)
 • Duman: Bir boru veya menfezle bacaya bağlanmış, ısıtma ve pişirme cihazlarının kusurlu şekilde çalışması nedeniyle çıkan dumanın neden olduğu zararları güvence altına alır.
 • Kar Ağırlığı: Yoğun yağıştan sonra çatı üzerinde biriken kar, ağırlığı nedeniyle çatıya ve bina ile içindeki eşyalara zarar verebilir. Kar ağırlığı teminatı bina ve içindeki sigortalı değerlerde meydana gelen hasarları güvence altına alır.
 • Yangın Mali Mesuliyet ve Kira Kaybı: Sigortalının, kiracının ve mal sahibinin sorumluluklarından doğan bir hasar sonucunda birbirlerine karşı verebilecekleri zararları güvence altına alır.
 • Enkaz Kaldırma: Hasar sonucu meydana gelen yıkıntının taşınma masraflarını güvence altına alır.
 • Alternatif İkametgâh Değişikliği Masrafları: Bir hasar sonucu sigortalı konutun kullanılamaz hâle gelmesi durumunda, hasarlı konutun tamiri ve yeniden inşası sürerken kullanılan diğer konutun kullanma maliyeti poliçede belirtilmiş teminat ve limiti dahilinde karşılanır.

Konut Sigortası Kapsamı Dışında Kalan Hâller Nelerdir?

 • Savaş, her türlü savaş olayları, istila, yabancı düşman hareketleri, çarpışma (savaş ilan edilmiş olsun veya olmasın), iç savaş, ihtilal, isyan, ayaklanma ve bunların gerektirdiği inzibati ve askeri hareketler nedeniyle meydana gelen bütün zararlar,
 • Herhangi bir nükleer yakıttan veya nükleer yakıtın yanması sonucu nükleer artıklardan ya da bunlara atfedilen sebeplerden meydana gelen iyonlayıcı radyasyonların veya radyo-aktivite bulaşmalarının ve bunların gerektirdiği askeri, inzibati tedbirlerin sebep olduğu bütün zararlar (Bu bentte geçen yanma deyimi kendi kendini idame ettiren herhangi bir nükleer ayrışım olayını da kapsayacaktır.),
 • Kamu otoritesi tarafından sigortalı varlıklar üzerinde yapılacak tasarruflar sebebiyle meydana gelen bütün zararlar,
 • Yangın olmaksızın, sigortalı varlıkların kendi kusurlarından veya kendi bünyelerinde meydana gelen bozulmalar nedeniyle uğradıkları zararlar,
 • Yangın olmaksızın sigortalı varlıkların işlenmek üzere veya başka bir nedenle ateşe, sıcaklığa tutulmasından, ateş bulunan benzeri bir yere düşmesinden, atılmasından, elbise, çamaşır ve diğer eşya yanıklığı gibi alev almaksızın kavrulmasından, yanmasından kaynaklanan veya ısıtma, aydınlatma, ütüleme aletleri ile lamba, mum, sigara ve bunların benzerlerine temasından doğan zararlar,
 • Yangın olmaksızın, elektrikle çalışan her türlü motor, elektrikli veya elektronik alet, cihaz, tesisat ve kordonlarının kısa devre, topraklama, voltaj iniş çıkışları ile bu yüzden ısınma ve endüksiyon cereyanı gibi nedenlerle uğrayacakları zararlar,
 • Alçak basınç sebebiyle kapların içeri doğru çökmesi, yırtılması, benzeri şekilde deformasyonu, yıpranması, santrifüj kuvvetler ve mekanik olaylar nedeniyle sigortalı cihaz ya da motorlarda meydana gelen bütün zararlar.