Mesleki Sorumluluk Sigortaları

Mesleki sorumluluk sigortaları, sigortalının mesleki faaliyetini ifa ederken sigorta süresi içinde meydana gelen olay sonucu doğan ve sorumluluk hükümleri uyarınca tazmini poliçe süresi içinde ya da sonrasında talep edilen zararlara karşı veya poliçe yapılmadan önce veya poliçe yürürlükteyken meydana gelen bir olay nedeniyle, sadece sigorta süresi içinde doğabilecek taleplere karşı sözleşmede belirtilen miktara kadar teminat verirler.

Başka bir deyişle mesleki sorumluluk sigortaları; oda, birlik, dernek vb. meslek kuruluşlarına üye, aşağıda sayılan meslekleri icra eden kişilerin bu meslekleri icra etmeleri sırasındaki yetersiz ve/veya hatalı işlemleri sonucunda, üçüncü kişilere verebilecekleri zararlar nedeniyle ödemek zorunda kalacakları tazminatlara karşı koruma sağlarlar:

Toplumda tüketici bilincinin gelişmesi, meslek sahiplerine karşı tazminat taleplerinin artması, devletin kamu yararı ve zarar göreni koruyan bir sosyal sistemi yürütme isteği, mesleki sorumluluk sigorta sisteminin gelişmesinde etken olmaktadır.

Sigortacının, sigortalının hatalı eylemi sonucu savunma veya ödeme yükümlülüğü şu şartlara bağlıdır:

  • İlk olarak geriye yürürlük tarihinde veya daha sonrasında meydana gelmiş olmak.
  • Yalnızca mesleki hizmetlerin yerine getirilmesi sırasında işlenmiş ve mesleki hizmetler ile ilgili olmak.

Bu poliçeler, sigortalının Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde ifa ettiği mesleki faaliyetler için geçerlidir. Sigortacı kabul ettiği takdirde, sigortalının yurt dışında yürüteceği mesleki faaliyetleri de sigorta kapsamı altına alınabilmektedir.

Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası

Hekim mesleki sorumluluk sigortası, hekimleri, mesleklerini icra ederken ortaya çıkabilecek malpraktis uygulamaların hukuki sonuçlarına karşı güvence altına alır.

Hekim mesleki sorumluluk sigortasında sigortacı, sözleşmedeki şartlara tabi olmak kaydı ile sigortalının poliçede konusu belirlenmiş mesleki faaliyetini ifa ederken neden olduğu zarar dolayısıyla ödemek zorunda kaldığı veya kalacağı tazminat tutarları ile kararlaştırılmışsa yargılama giderleri ve avukatlık ücretlerini poliçede yazılı limitler dahilinde temin eder.

Yeni çıkan uyum yasaları ile birlikte son yıllarda çehresi değişen Türk Hukuk uygulamaları “malpraktis kökenli tazminat davalarını” gündeme sıklıkla getirir olmuştur. Bu yüzden malpraktis (hatalı uygulama), ciddi bir mesleki risk olarak hekimlerin karşısına çıkmaya başlamıştır.

Hekim Mesleki Sorumluluk Sigortası Teminat Kapsamı

Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde fiili olarak hizmet veren hekim ve diğer sağlık personellerinin, sigorta süresi içinde, mesleki faaliyetlerini yerine getirirken; hata, ihmal veya kusurları neticesinde verebilecekleri can kaybı, her türlü bedeni, maddi ve manevi zararlar dolayısıyla ileri sürülebilecek iddiaların neticelerine karşı, tazminat talebinin ihbarından itibaren sigortalının savunması, manevi tazminat talepleri, savunma dolayısıyla maruz kalınabilecek avukatlık ücretleri ile diğer tüm yasal masraf ve harcamalar, savunma süresi sonunda hükmedilecek yasal faizler, T.C. Sorumluluk Hukuku Mevzuatı ve mesleki sorumluluk sigortası genel şartları çerçevesinde, poliçede yazılı azami teminat limitlerini aşmamak kaydıyla teminat dahilindedir.